Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Ôn tập 16 : Bài tập ôn tập ngữ pháp Chương 7

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá