Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Ôn tập 2 : Bài tập Thể て.

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá