Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 3 : Mẫu câu cùng không, cùng nào, để tôi cho.

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá