Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 6 : Mẫu câu phải, cũng được, không được, không cũng được.

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá