Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 24 : Mẫu câu bị, đã bị, được.

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá