Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 35 : Dịch giải phần đối đáp trong đề thi phần 1

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá