Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 34 : Dịch giải phần phát ngôn trong phần nghe trong đề thi phần 2

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá