Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 9 : Dịch giải phần sắp xếp câu trong đề thi

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá