Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 32 : Dịch giải phần nghe tổng hợp trong đề thi phần 3

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá