Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 29 : Dịch giải phần nghe điểm chính trong đề thi phần 3

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá