Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 23 : Mẫu câu "Hơn, hãy cho, cũng".

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá