Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 7 : Mẫu câu "Có, ở (đồ vật / người), thì".

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá