Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 2 : Mẫu câu "Thích, ghét, đối tượng của hành động".

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá