Điều khoản sử dụng

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập vào Trường này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong Trường này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.

2. Sử dụng giấy phép

 1. Giấy phép được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của bất kỳ tài liệu có thể tải xuống nào trên trang web của Trường để chỉ xem tạm thời, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn có thể không:
   1. sửa đổi hoặc sao chép tài liệu;
    sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ màn hình công khai nào (thương mại hoặc phi thương mại);
    cố gắng dịch ngược hoặc đảo ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của Trường;
    loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác từ các tài liệu; hoặc là
    chuyển tài liệu cho người khác hoặc 'nhân bản' tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.
 2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào và có thể bị Công ty chấm dứt bất kỳ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở định dạng điện tử hay bản in.

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web của trường được cung cấp 'nguyên trạng'. Nhà trường không bảo đảm, bày tỏ hoặc ngụ ý, và từ chối từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng thương mại, thể dục cho một mục đích cụ thể hoặc không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác. Hơn nữa, Nhà trường không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, kết quả, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng tài liệu trên trang web hoặc liên quan đến tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

4. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, không giới hạn, thiệt hại về mất dữ liệu hoặc lợi nhuận hoặc do gián đoạn kinh doanh) do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng tài liệu trên trang web của Trường, ngay cả khi Trường học hoặc một ủy quyền của trường đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép hạn chế về bảo đảm ngụ ý, hoặc hạn chế trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Sửa đổi và Errata

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Trường có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Nhà trường không bảo đảm rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Nhà trường có thể thay đổi các tài liệu trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, trường học không cam kết cập nhật tài liệu.

6. Liên kết

Nhà trường đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không ngụ ý sự chứng thực của Trường của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy đều có nguy cơ của chính người dùng.

7. Điều khoản sử dụng trang web sửa đổi

Nhà trường có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản sử dụng này.

8. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của Nhà trường sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp về quyền tài phán của chủ sở hữu nhà trường mà không liên quan đến xung đột của nó về các điều khoản của luật pháp.