Chính sách bảo mật

Chính sách Quyền riêng tư này điều chỉnh cách thức Nhà trường thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin được thu thập từ người sử dụng (mỗi "Học sinh") của Trường. Chính sách bảo mật này áp dụng cho trường học và tất cả các khóa học do trường cung cấp.

Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Học sinh theo nhiều cách khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn, khi Học sinh đăng ký vào Trường hoặc Khóa học trong trường, đăng ký nhận bản tin và kết nối với các hoạt động, dịch vụ, tính năng khác, hoặc các nguồn lực chúng tôi cung cấp trong trường của chúng tôi. Học sinh có thể truy cập vào trường một cách nặc danh. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Học sinh nếu họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Học sinh có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân nhưng làm như vậy có thể ngăn cản họ tham gia vào các hoạt động liên quan đến trường nhất định.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập

Nhà trường có thể thu thập và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của Học sinh cho các mục đích sau:

  • Để cải thiện dịch vụ khách hàng
    Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn hiệu quả hơn.
  • Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
    Chúng tôi có thể sử dụng thông tin trong tổng hợp để hiểu cách Học sinh của chúng tôi như một nhóm sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trong Trường của chúng tôi.
  • Để gửi email định kỳ
    Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của Học sinh để gửi thông tin và cập nhật của Học sinh liên quan đến đơn đặt hàng của họ. Địa chỉ email của sinh viên cũng có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi, câu hỏi hoặc yêu cầu khác của Sinh viên.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc thuê thông tin nhận dạng cá nhân của Học sinh cho người khác.

Trang web của bên thứ ba

Học sinh có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trong trường của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, người cấp phép và các bên thứ ba khác của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Trường học của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm cả nội dung và liên kết của họ, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có các chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web có liên kết đến Sinh viên của chúng tôi, tuân theo các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Nhà trường có toàn quyền quyết định cập nhật Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích Học sinh thường xuyên kiểm tra trang này để biết mọi thay đổi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét Chính sách bảo mật này theo định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

Bạn chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách ghi danh vào trường, bạn biểu thị sự chấp nhận của bạn về Chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách bảo mật này, vui lòng không đăng ký vào trường. Việc bạn tiếp tục ghi danh vào trường sau khi đăng các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.