Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 22 : Dịch giải phần nghe điểm chính trong đề thi phần 3.

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá